Taggarkiv: salongen 35

Mer om obebyggda tomten i södra Bo01-området

Från en runda på nätet 2010-01-22

Salongen 35

Den obebyggda tomten Salongen 35 i södra Bo01-området ska bebyggas med fyra passivhus/lägenheter.

 • Halvmetertjocka väggar.
 • Alla bostäder utrustas med solpaneler, som står för 40% av varmvattenbehovet under ett år.
 • Utanpåliggande persienner släpper in den låga vintersolen men reducerar den intensiva sommarsolen.
 • Mycket grönt: Gräsmattor, gröna väggar, gröna tak. Växthus på taken.
 • Tre hus (varav ett med två lägenheter) och tre olika fasadmaterial.
 • Återvunna material interiört, som till exempel återvunnen terracotta.

Se mer: Salongen 35 (23 bilder som går att förstora)

Läs mer: Passive houses to be built in Malmö (om planerna för den obebyggda tomten i södra Bo01-området – Salongen 35).

Salongen 35 får publik "micro park"

Från ett mejl 2009-04-21

Kommunen har nu bestämt sig för vem som får bygga på den sista kvarvarande obebyggda tomten inuti södra Bo01-området. Det är Kjellgren Kaminsky Architecture som har tagit fram förslaget:

 • Det blir passivhus (= ingen konventionell uppvärmning, tjock isolering).
 • En publik ”micro park”.
 • Två bostäder i form av ett parhus, med takterrasser och vinterträdgårdar ”på taket” (våning 3).
 • P-platser, en del av dem under sedumtak.
 • En lite större huskropp i norr (även denna tre våningar hög), med två lägenheter och lokal för verksamhet (liten affär eller litet kontor).
 • Trädgårdarna vända mot norr, där de möter Packwerks trädgårdar (som ligger söder om Packwerkhusen).
  • Götenehus radhuslänga norr om Packwerk, var initialt tänkta för Salongen 35, men Götenehusens takterrasser tittade rakt ner i Packwerkhusens trädgårdar, vilket ledde till protester och därmed fick Götenehus radhuslänga en placering norr om Packwerk i stället. I det nya förslaget för Salongen 35 ligger takterrasserna längre bort från Packwerk, eftersom husen har samlats på södra halvan av tomten.
 • Arkitektens illustration visar att parhusen får gul respektive blå färg, medan huskroppen med lägenheter och lokal får vit färg på ytterväggarna.

Byggaren Höllviksnäs Förvaltning AB har nu två år på sig att bygga husen.

Läs mer och se bilder på hur det kommer att se ut:

Passivhus i södra Bo01-området

Från ett mejl 2008-10-09

Kommunen har fått tummarna loss: Nu bjuds en av de sista tomterna i södra Bo01-området ut till försäljning, för ett eller flera passivhus.

Kommunen har länge haft en obebyggd tomt kvar i södra Bo01-området:

 • Salongen 35 söder om de ursprungliga Packwerk-radhusen.
 • Ett tag var tanken att Götenehus-radhusen skulle byggas på denna tomt, men efter klagomål från Packwerk-radhusen så byggdes Götenehus-radhusen i stället norr om Packwerk-radhusen.

Trots att byggherrar har bebyggt både norra Bo01-området och Flagghusen-området efter bomässan Bo01 år 2001 då delar av södra Bo01-området stod färdigt, så har konkreta planer för Salongen 35 i södra Bo01-området inte funnits, förrän nu (7 år efter bomässan).

Tidplanen ser ut på följande vis:

 • Potentiella byggare har nu fått ett dokument med vision och förutsättningar kring markanvisningen för Salongen 35.
 • Byggare som vill bygga på tomten ska anmäla sitt intresse senast den 1:e december, genom att redovisa sina planer för tomten.
 • Kommunens utvärdering av inkomna förslag beräknas vara klar under januari 2009, därefter är det dags att skriva markanvisningsavtal med den utvalde byggaren.
 • Senast två år efter byggstart ska bebyggelsen vara färdigställd.

Annat intressant:

 • Tomten är 646 kvadratmeter stor.
 • Till exempel skulle tomten kunna rymma fem radhus, men det kan också bli tal om en fastighet med bostadsrätter (mest troligt) eller hyresrätter (minst troligt).
 • Byggnaden ska klara de energikrav som ställs på ett passivhus.
 • Parkering ska i första hand ordnas på den egna tomten. Målet är en bilplats per lägenhet. Byggaren kan köpa sig fri från kravet att anordna bilplatser genom att betala 100 000 per bilplats.
  • Lars kommentar:
   • Å ena sidan är Bo01-området enligt kommunen ett nationellt exempel på ett ekologiskt hållbart område.
   • Å andra sidan bestraffar kommunen byggare som inte främjar bilåkning i området.

Vi får även veta att ur en geoteknisk synvinkel, så är Bo01-området terrasserat med lermorän med en mäktighet av 1,5 – 2 meter.

Miljömässigt så har tidigare undersökningar visat på förekomst av bland annat petroleumkolväten och metangas. Innan byggnation ska åtgärder ha vidtagits enligt miljönämndens instruktioner, på Fastighetskontorets bekostnad.

För boende i närheten av den obebyggda tomten kan det vara skönt att veta att kommunen har skänkt dem en tanke:

 • ”Byggnadsprocessen måste anpassas till att alla angränsande tomter är bebyggda och att det finns boende i området.”
 • ”Fastigheten ska inte bebyggas med källare för att minimera störningar i området.”
 • ”Byggherren ska informera sig om områdets beskaffenhet innan byggandet startar.”
  • ”Långa och tunga fordon har svårt att ta sig igenom området via Salongsgatan. Byggprocessen måsta anpassas till detta faktum så nödvändiga transporter kan ta sig till fastigheten.”

Sopsugen i Packwerk-kvarteret flyttas:

 • ”Befintlig sopsugstank i kvarterets mitt ska placeras i nordöstra hörnet av Salongen 35.”
 • ”Ny tank ska ombesörjas och bekostas av byggherren.”
 • ”Den befintliga tanken nyttjas idag av Salongen 6, 14, 15, 23-27, 31-34, samt Hytten 6 och 7. Bildande av gemensamhetsanläggning för sopsug ska ombesörjas och bekostas av byggherren.”

Lars noterade att: Kommunen ser fortfarande Wikeborg&Sander som en möjlig byggare i området. Kommunen skickade informationen om markanvisningen även till nyligen konkursade Wikeborg&Sander.