Taggarkiv: mantra

Bo01 försörjs inte till 100% av förnyelsebar energi

Kommunen upprepar mantrat ”Västra Hamnen försörjs till 100% med lokalt producerad förnyelsebar energi” med jämna mellanrum.

 • Mantrat är ett felaktigt påstående.
 • Sök efter ”lokalt producerad” i sökrutan på denna webbsida om du vill veta varför.

I veckan som gick publicerade Sydsvenskan en artikel där Per-Arne Nilsson från Miljöförvaltningen i Malmö bekräftar att påståendet inte håller. Sydsvenskan skriver:

”Bo01 skulle försörjas av förnyelsebar energi till hundra procent. Det håller inte eftersom området byggts ut, men förbättringar är på gång. Vindkraftverket som snurrar på avstånd för Bo01:s skull ska förstärkas.”

Lars kommentarer:

 • Per-Arne bekräftar här att Bo01 inte försörjs till 100% av förnyelsebar energi.
 • Per-Arne väljer också att inte säga ”lokalt producerad”, vilket indikerar att Per-Arne inte anser att energin som vindkraftverket i Norra Hamnen producerar är lokalt producerad ur ett Västra Hamnen-perspektiv.
 • Per-Arne är också klok nog att begränsa utbredningen av området som skulle försörjas till 100% med förnyelsebar energi till Bo01-området. De mindre kloka kommunrepresentanterna med Ilmar Reepalu i spetsen som inte drar sig för att tala osanning i frågan om huruvida området runt Turning Torso försörjs till 100% lokalt förnybar energi eller ej brukar slentrianmässigt utvidga omfattningen av 100% lokalt förnybar energi till att gälla hela Västra Hamnen.

Läs mer: Nu väntar vi på att effekterna av Citytunneln ska slå igenom

Dagens länkar:

Malmö ljuger om Västra Hamnens energiförsörjning

Från Planering i Malmö nr 2 2007

Frilandsjournalisten Mikael Ringman får i stadsbyggnadskontorets tidning Planering i Malmö resonera kring ”det internationella intresse som riktas mot Malmö och vår satsning på hållbar stadsutveckling”:

 • ”Till stor del beror det på upprustningen av Ekostaden Augustenborg och inte minst på utbyggnaden av Västra hamnen. I stort sett varje vecka kommer studiebesök från hela världen för att lära sig mer om hur ett gammalt industriområde förvandlades till en attraktiv och ekologiskt hållbar stadsdel, som till hundra procent försörjs med förnybar energi.”

Lars kommentar: Så var vi där igen. Talet om Västra Hamnen som en stadsdel som försörjs till 100% av lokal förnybar energi.

Mikael Ringman glömde att nämna ordet ”lokal”. (Den konspiratoriskt lagde skulle kunna komma med teorin att ordet ”lokal” uteslöts medvetet för att föra det annars numera välbekanta påståendet närmare verkligheten.)

Låt oss leka leken ”finn fem fel” med påståendet ”Västra Hamnen är en stadsdel som försörjs till 100% av lokalt förnybar energi”:

 • ”Västra Hamnen”: Som vanligt blandar kommunen ihop Bo01-området med hela Västra Hamnen. I hela Västra Hamnen ingår även områden som Dockan och Universitetsholmen. I dessa områden har ambitionen aldrig varit 100% lokalt förnybar energi.
 • ”stadsdel”: Västra Hamnen är ingen stadsdel. Malmö stads hemsida talar om Malmös tio stadsdelar, där Västra Hamnen tillhör stadsdel Centrum. Enligt Malmö Stadsatlas är Västra Hamnen ett delområde i stadsdel Centrum.
 • ”till 100%”: För Bo01-området var målsättningen 100% lokalt förnybar energi. För området öster om Flagghusen som kommunen planerar för här i Västra Hamnen har målsättningen sänkts till 60% förnybar energi, och det framgår inte om energin ska vara lokalt producerad eller inte.
 • ”lokal”: Den ”lokalt” producerade energin produceras inte till 100% i Västra Hamnen. Vindkraftverket Boel i Norra Hamnen förser Västra Hamnen med ”lokal” energi.
  • Det är lite lustigt, med ”lokal” energi producerad utanför det lokala området.
  • Om vindkraftverket i Norra Hamnen ska räknas som en lokal energiproducent i Västra Hamnen, så ska även energiförbrukningen i Norra Hamnen räknas in i Västra Hamnens lokala energibalans
 • Om man bortser från att vindkraftverket inte är är en lokal energiproducent, och låtsas att vindkraftverket verkligen är en lokal energiproducent, hade då Västra Hamnen historiskt sett lyckats leva upp till målet 100% lokalt förnybar energi? Svaret är nej:

  • År 2004: 85% lokalt förnybar energi
  • År 2005: 54% lokalt förnybar energi
 • ”förnybar energi”: Enskilda fastighetsägare i Västra Hamnen kan välja valfri leverantör av elenergi, även de som inte till 100% producerar el från förnybara energikällor.

Här är ett förslag på en mer korrekt uppsättning påståenden, som kommunen borde börja använda sig av för att inte ljuga:

 • Ambitionen var att Bo01-området till 100% skulle försörjas av lokalt producerad förnybar energi. Ambitionen har inte uppnåtts, eftersom Bo01-området idag till en icke försumbar del försörjs av både icke-lokalt producerad energi och av ej förnybar energi. Nyare områden i Västra Hamnen har sänkt ambitionsnivån till 60% förnybar energi.

Eftersom detta påstående inte väcker lika mycket internationellt intresse för studiebesök i Malmö, så är chansen inte speciellt stor att kommunen kommer att byta det felaktiga påståendet mot dessa mer korrekta påståenden. (Om de hade bytt, så hade det ju tydligare framgått att de hade kommit med ett felaktigt påstående förut, och det är ju inte bra.)

Tyvärr är det så att ett felaktigt påstående upprepat tillräckligt många gånger upphöjs till ”sanning”. Det är precis det som har hänt med kommunens Västra Hamnen-mantra ”100% lokal förnybar energi”.