Taggarkiv: energi

Lär dig mer om hur din bostadsrättsförening kan spara pengar

Från ett mejl 2009-10-28

Energikonsulterna i Sverige AB bjuder in styrelsemedlemmar för bostadsrättsföreningar och andra intressenter från Västra Hamnen till ett informationsmöte i deras lokaler. Det gäller:

 • En solvärmeanläggning och frågor kring energi
 • Nätavgifter
 • Ledbelysning

Mötena arrangeras i företagets lokaler under kvällstid till exempel i november eller december. För mer information, kontakta Energikonsulterna på 040-630 70 70 och fråga till exempel efter Jonas Bengtsson.

Lokal förnybar energi på riktigt

Från Sveriges Radio 2008-08-07 och Sydsvenskan dagen efter

Boverket har beviljat Malmö stad pengar för att undersöka möjligheten att ha små vindkraftverk på tak och fasader i bostadsområden.

 • Kommunen kommer att detaljstudera två nya bostadsområden i Västra Hamnen och Hyllie.
 • Senast den 10:e juni 2010 ska utredningen vara klar.

Inför bomässan Bo01 år 2001 byggde Eon vindkraftverket Boel i Norra Hamnen, för att tillsammans med kommunen kunna sprida mantrat ”100% lokalt förnybar energi” för Västra Hamnen.

 • Numera gäller mantrat bara för Bo01-området i Västra Hamnen.
 • Nya områden i Västra Hamnen får nöja sig med en målsättning på 60% lokalt producerad förnybar energi.

Lars kommentar: Jag har alltid funnit det lustigt att något som påstås vara lokalt (vindkraftverket i Norra Hamnen), i själva verket ligger utanför det lokala området (som är Västra Hamnen eller Bo01-området i Västra Hamnen). Därför är det roligt att kunna konstatera att Västra Hamnen i framtiden kan komma att få lokalt producerad energi som verkligen är producerad i området och inte utanför området.

Läs/hör mer: Planer på vindkraft på hustaken

Läs mer: Vindkraftverk planeras mitt i Malmö

Universitetsholmen
2008-08-07: Skanskas kontorshus Hjälmarekajen på Universitetsholmen.
Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!

WTC Malmö etapp 1 klarar 120 kWh

Från Citymark 2 2008

WSP har ju flyttat in i World Trade Center Malmös nybyggda fastighet (etapp 1). Energiåtgången (värme, kyla och el) stannar på 120 kWh per kvadratmeter och år. För att spara energi, har byggnaden följande funktioner:

 • Behovsstyrd ventilation
 • Solstyrd avskärmning
 • Uteluft används som gratiskyla
 • Rörelsestyrd belysning

Förutom WSP har även följande företag flyttat in i byggnaden:

 • Samsung
 • Logtrade
 • Talkpool
 • Rambergs advokatbyrå

Medelmåttan ligger inte i framkanten

Från en bilaga till Sydsvenskan cirka 2008-02-16

När MediaPlanet tar fram en bilaga om hållbar stadsutveckling, så handlar mycket om Västra Hamnen. Till exempel får vi lära oss att:

 • ”I Malmö står Turning Torso som ett spektakulärt utropstecken i Västra Hamnen – bostadsområdet som byggts med modern arkitektur och med miljöanpassning som främsta signum. Här är all energi lokalt producerad och till 100 procent förnybar. Här har senaste teknik och ofta exklusiva material använts. Målsättningarna har varit höga och intressant nog har exempelvis krav och gränsvärden successivt höjts för att området hela tiden ska ligga i frontlinjen.”

Lars kommentarer:

 • MediaPlanet påstår att i Västra Hamnen är det 100% lokalt producerad förnybar energi som gäller.
  • Det är inte sant. Det är bara i Bo01-området och inte i hela Västra Hamnen som målsättningen har varit 100% lokalt producerad förnybar energi.
 • MediaPlanet påstår att gränsvärden successivt har höjts för att området hela tiden ska ligga i framkanten.
  • Det är inte sant. Intressant nog har exempelvis kravet på maximal energiförbrukning i bostäder sänkts efter byggandet av Bo01-området, där det är max 105 kWh per kvadratmeter och år som gäller.
   • För Flagghusen är gränsvärdet 120 kWh per kvadratmeter och år.
   • För området öster om Flagghusen är gränsvärdet 110 kWh per kvadratmeter och år.
 • MediaPlanet påstår att målsättningarna har varit höga och att Västra Hamnen ligger i framkanten.
  • Det är inte sant, i alla fall inte i alla avseenden: Om målsättningen hade varit hög och Malmö hade legat i framkant, så hade inte Malmö behövt anpassa det av Malmö satta gränsvärdet 120 kWh per kvadratmeter och år till Boverkets nya byggregler, som säger att alla bostäder i klimatzon söder i Sverige ska klara 110 kWh per kvadratmeter och år. ”Framkants-Malmö” har altså haft ett gränsvärde som inte alls låg i framkant. Det är inte heller en hög målsättning att numera ha ett gränsvärde i ”Framkants-Malmö” som är samma gränsvärde som Boverket har dikterat för hela södra Sverige.

"Ytterligare utveckling" när 100% försämras till 60%

Från en bilaga till Sydsvenskan cirka 2008-02-16

I bilagan Hållbar Stadsutveckling får vi bland annat veta att:

 • ”Till och med i Kina nämner stadsplanerare Malmö med respekt.”
 • ”Bo01 var det första, och är hittills det enda, bostadsområdet i Sverige som försörjs med 100 procent lokalt förnybar energi.”

Även kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu får komma till tals. På frågan ”Bo01 ligger mycket långt fram i arbetet med den hållbara utvecklingen, hur ser man till att detta område blir morgondagens standard i hela regionen?” svarar Ilmar bland annat:

 • ”…och ett område som till 100 procent är försörjt med förnyelsebar energi. Självklart ska vi i Malmö bygga vidare på och ytterligare utveckla de positiva erfarenheterna av detta. Alla nya områden i Malmö ska därför bygga på samma tankar och idéer som låg till grund för utvecklingen av Bo01-området.”

Lars kommentar: När man läser Ilmars svar så får man intrycket att 100 procent förnybar energi är någonting som Malmö strävar efter. Så är inte fallet. Trots talet om att ”ytterligare utveckla de positiva erfarenheterna” från Bo01-området så är det numera bara 60% förnybar energi som kommunen strävar efter när det är dags att bebygga det nya bostadsområdet öster om Flagghusen här i Västra Hamnen.

Malmö ljuger om Västra Hamnens energiförsörjning

Från Planering i Malmö nr 2 2007

Frilandsjournalisten Mikael Ringman får i stadsbyggnadskontorets tidning Planering i Malmö resonera kring ”det internationella intresse som riktas mot Malmö och vår satsning på hållbar stadsutveckling”:

 • ”Till stor del beror det på upprustningen av Ekostaden Augustenborg och inte minst på utbyggnaden av Västra hamnen. I stort sett varje vecka kommer studiebesök från hela världen för att lära sig mer om hur ett gammalt industriområde förvandlades till en attraktiv och ekologiskt hållbar stadsdel, som till hundra procent försörjs med förnybar energi.”

Lars kommentar: Så var vi där igen. Talet om Västra Hamnen som en stadsdel som försörjs till 100% av lokal förnybar energi.

Mikael Ringman glömde att nämna ordet ”lokal”. (Den konspiratoriskt lagde skulle kunna komma med teorin att ordet ”lokal” uteslöts medvetet för att föra det annars numera välbekanta påståendet närmare verkligheten.)

Låt oss leka leken ”finn fem fel” med påståendet ”Västra Hamnen är en stadsdel som försörjs till 100% av lokalt förnybar energi”:

 • ”Västra Hamnen”: Som vanligt blandar kommunen ihop Bo01-området med hela Västra Hamnen. I hela Västra Hamnen ingår även områden som Dockan och Universitetsholmen. I dessa områden har ambitionen aldrig varit 100% lokalt förnybar energi.
 • ”stadsdel”: Västra Hamnen är ingen stadsdel. Malmö stads hemsida talar om Malmös tio stadsdelar, där Västra Hamnen tillhör stadsdel Centrum. Enligt Malmö Stadsatlas är Västra Hamnen ett delområde i stadsdel Centrum.
 • ”till 100%”: För Bo01-området var målsättningen 100% lokalt förnybar energi. För området öster om Flagghusen som kommunen planerar för här i Västra Hamnen har målsättningen sänkts till 60% förnybar energi, och det framgår inte om energin ska vara lokalt producerad eller inte.
 • ”lokal”: Den ”lokalt” producerade energin produceras inte till 100% i Västra Hamnen. Vindkraftverket Boel i Norra Hamnen förser Västra Hamnen med ”lokal” energi.
  • Det är lite lustigt, med ”lokal” energi producerad utanför det lokala området.
  • Om vindkraftverket i Norra Hamnen ska räknas som en lokal energiproducent i Västra Hamnen, så ska även energiförbrukningen i Norra Hamnen räknas in i Västra Hamnens lokala energibalans
 • Om man bortser från att vindkraftverket inte är är en lokal energiproducent, och låtsas att vindkraftverket verkligen är en lokal energiproducent, hade då Västra Hamnen historiskt sett lyckats leva upp till målet 100% lokalt förnybar energi? Svaret är nej:

  • År 2004: 85% lokalt förnybar energi
  • År 2005: 54% lokalt förnybar energi
 • ”förnybar energi”: Enskilda fastighetsägare i Västra Hamnen kan välja valfri leverantör av elenergi, även de som inte till 100% producerar el från förnybara energikällor.

Här är ett förslag på en mer korrekt uppsättning påståenden, som kommunen borde börja använda sig av för att inte ljuga:

 • Ambitionen var att Bo01-området till 100% skulle försörjas av lokalt producerad förnybar energi. Ambitionen har inte uppnåtts, eftersom Bo01-området idag till en icke försumbar del försörjs av både icke-lokalt producerad energi och av ej förnybar energi. Nyare områden i Västra Hamnen har sänkt ambitionsnivån till 60% förnybar energi.

Eftersom detta påstående inte väcker lika mycket internationellt intresse för studiebesök i Malmö, så är chansen inte speciellt stor att kommunen kommer att byta det felaktiga påståendet mot dessa mer korrekta påståenden. (Om de hade bytt, så hade det ju tydligare framgått att de hade kommit med ett felaktigt påstående förut, och det är ju inte bra.)

Tyvärr är det så att ett felaktigt påstående upprepat tillräckligt många gånger upphöjs till ”sanning”. Det är precis det som har hänt med kommunens Västra Hamnen-mantra ”100% lokal förnybar energi”.