Taggarkiv: 100%

100% lokalt producerad förnybar energi

Enligt Eon är Västra Hamnen självförsörjande på förnybar och lokalt producerad energi från vatten, vind, sol och komposterbart avfall. Eon lyfter speciellt fram vindkraften:

 • ”Vindkraftverk utgör ryggraden i Västra Hamnens energisystem.”

Eon talar inte sanning. Vindkraftverket som Eon refererar till ligger inte i Västra Hamnen. Eon refererar till vindkraftverket Boel, som ligger i Norra Hamnen.

Den som drömmer om 100% lokalt producerad förnybar energi som verkligen är producerad i Västra Hamnen kanske tänker sig ett högt placerat vindkraftverk för bästa produktionsekonomi:

(Bild från Rikard Hedenblad på GEOtext)

Dagens länk: Life, and the absence of it, between buildings (som jämför ny arkitektur i Köpenhamn med Bo01-området här i Västra Hamnen och där Bo01-området lyfts fram som det goda exemplet).

Ilmar Reepalu fortsätter att ljuga om Västra Hamnen

Från Sydsvenskan 2009-03-13

Ilmar Reepalu vill gärna få Malmö att framstå i bästa möjliga ljus, och vid lämpliga tillfällen tar han fram Västra Hamnen som ett exempel, och han drar sig inte för att ljuga genom att tänja på verkligheten (eller så är han bara okunnig om hur verkligheten ser ut):

 • Enligt Sydsvenskan så beskrev Ilmar Reepalu Västra Hamnen som ”världens bästa exempel” på ett koldioxidneutralt område till 100% (i samband med att Malmö utnämndes till Årets Tillväxtkommun 2009).
 • Problement med Illmar Reepalus påstående är att det inte är sant.
  • Inför bomässan Bo01 år 2001 så byggde Eon vindkraftverket Boel i Norra Hamnen, för att tillsammans med kommunen kunna sprida mantrat ”100% lokalt producerad förnybar energi” för Västra Hamnen.
   • Numera gäller mantrat bara för Bo01-området i Västra Hamnen.
   • Nya områden i Västra Hamnen får nöja sig med en målsättning på 60% lokalt producerad förnybar energi.
  • Trots denna ambitionssänkning från kommunens sida så fortsätter Ilmar Reepalu att sprida denna felaktiga uppgift om Västra Hamnen och får på så sätt kommunen att framstå i en bättre dager än vad som är berättigat.

Malmö ljuger om Västra Hamnens energiförsörjning

Från Planering i Malmö nr 2 2007

Frilandsjournalisten Mikael Ringman får i stadsbyggnadskontorets tidning Planering i Malmö resonera kring ”det internationella intresse som riktas mot Malmö och vår satsning på hållbar stadsutveckling”:

 • ”Till stor del beror det på upprustningen av Ekostaden Augustenborg och inte minst på utbyggnaden av Västra hamnen. I stort sett varje vecka kommer studiebesök från hela världen för att lära sig mer om hur ett gammalt industriområde förvandlades till en attraktiv och ekologiskt hållbar stadsdel, som till hundra procent försörjs med förnybar energi.”

Lars kommentar: Så var vi där igen. Talet om Västra Hamnen som en stadsdel som försörjs till 100% av lokal förnybar energi.

Mikael Ringman glömde att nämna ordet ”lokal”. (Den konspiratoriskt lagde skulle kunna komma med teorin att ordet ”lokal” uteslöts medvetet för att föra det annars numera välbekanta påståendet närmare verkligheten.)

Låt oss leka leken ”finn fem fel” med påståendet ”Västra Hamnen är en stadsdel som försörjs till 100% av lokalt förnybar energi”:

 • ”Västra Hamnen”: Som vanligt blandar kommunen ihop Bo01-området med hela Västra Hamnen. I hela Västra Hamnen ingår även områden som Dockan och Universitetsholmen. I dessa områden har ambitionen aldrig varit 100% lokalt förnybar energi.
 • ”stadsdel”: Västra Hamnen är ingen stadsdel. Malmö stads hemsida talar om Malmös tio stadsdelar, där Västra Hamnen tillhör stadsdel Centrum. Enligt Malmö Stadsatlas är Västra Hamnen ett delområde i stadsdel Centrum.
 • ”till 100%”: För Bo01-området var målsättningen 100% lokalt förnybar energi. För området öster om Flagghusen som kommunen planerar för här i Västra Hamnen har målsättningen sänkts till 60% förnybar energi, och det framgår inte om energin ska vara lokalt producerad eller inte.
 • ”lokal”: Den ”lokalt” producerade energin produceras inte till 100% i Västra Hamnen. Vindkraftverket Boel i Norra Hamnen förser Västra Hamnen med ”lokal” energi.
  • Det är lite lustigt, med ”lokal” energi producerad utanför det lokala området.
  • Om vindkraftverket i Norra Hamnen ska räknas som en lokal energiproducent i Västra Hamnen, så ska även energiförbrukningen i Norra Hamnen räknas in i Västra Hamnens lokala energibalans
 • Om man bortser från att vindkraftverket inte är är en lokal energiproducent, och låtsas att vindkraftverket verkligen är en lokal energiproducent, hade då Västra Hamnen historiskt sett lyckats leva upp till målet 100% lokalt förnybar energi? Svaret är nej:

  • År 2004: 85% lokalt förnybar energi
  • År 2005: 54% lokalt förnybar energi
 • ”förnybar energi”: Enskilda fastighetsägare i Västra Hamnen kan välja valfri leverantör av elenergi, även de som inte till 100% producerar el från förnybara energikällor.

Här är ett förslag på en mer korrekt uppsättning påståenden, som kommunen borde börja använda sig av för att inte ljuga:

 • Ambitionen var att Bo01-området till 100% skulle försörjas av lokalt producerad förnybar energi. Ambitionen har inte uppnåtts, eftersom Bo01-området idag till en icke försumbar del försörjs av både icke-lokalt producerad energi och av ej förnybar energi. Nyare områden i Västra Hamnen har sänkt ambitionsnivån till 60% förnybar energi.

Eftersom detta påstående inte väcker lika mycket internationellt intresse för studiebesök i Malmö, så är chansen inte speciellt stor att kommunen kommer att byta det felaktiga påståendet mot dessa mer korrekta påståenden. (Om de hade bytt, så hade det ju tydligare framgått att de hade kommit med ett felaktigt påstående förut, och det är ju inte bra.)

Tyvärr är det så att ett felaktigt påstående upprepat tillräckligt många gånger upphöjs till ”sanning”. Det är precis det som har hänt med kommunens Västra Hamnen-mantra ”100% lokal förnybar energi”.